Ochrona danych osobowych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, że Twoje dane - zbierane i wykorzystywane przez nas, są chronione zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) oraz polską ustawą o ochronie danych osobowych z 10.05.2018 r.

1. Gromadzimy Twoje dane osobowe podczas korzystania ze świadczonych przez nas usług, wykonywania zawartych z nami umów  lub na naszej stronie internetowej oraz nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu z nami.

2. Dane osobowe przetwarzane są :

·w celu świadczenia naszych usług w związku z zawartą umową - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

·w celu wykonania umowy z naszymi kontrahentami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

· w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z realizacji prawa podatkowego, rachunkowego oraz prawa pracy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

·w celu kontaktowania się z naszymi interesariuszami w sprawach naszej działalności - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Zdarza się, że do przetwarzania danych osobowych niezbędna jest Twoja zgoda, o którą każdorazowo i indywidualnie prosimy wskazując na konkretny cel przetwarzania danych (np. marketing naszych usług) oraz na podstawę prawną tj. prawnie uzasadniony interes realizowany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy biuro@bhplexis.pl

3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji zawartych z nami umów, świadczenia usług dla Ciebie oraz nałożonych na nas obowiązków prawnych, jednak nie dłużej niż to wynika z przepisów o obowiązku ich archiwizacji, wypełniania obowiązków związanych z prawem podatkowym, ewentualnie w związku z obsługą roszczeń stron zawartej z nami umowy.Dane osobowe przetwarzane przez nas na podstawie udzielonej zgody, będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia.Dane osobowe zbierane podczas stosowania monitoringu wizyjnego przechowujemy w naszym systemie nie dłużej niż 3 miesiące.

4. W związku z przetwarzaniem  danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia: a) prawo żądania od nas dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, uzyskania ich kopii, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania; b) prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, o czym Cię zawsze informujemy;·c) jeśli podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest udzielona zgoda, wówczas przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem;Wszystkie te powyżej wymienione prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie maila na adres biuro@bhplexis.pl

5. W przypadku zmian w przepisach prawnych lub naszych polityk ochrony danych  osobowych, powyższe zasady Ochrony Danych Osobowych będą modyfikowane. Z tych względów zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub ich uzupełnienia w zależności od potrzeb. Zmiany opublikujemy tutaj.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 Usługi BHP Szczecin

BHP Lexis

Centrum Doradztwa i Usług BHP

 Usługi BHP Szczecin

e-mail: biuro@bhplexis.pl

BHP Lexis Centrum Doradztwa i Usług BHP Krzysztof Krasuski

ul. Uczniowska 4D/30

70-893 Szczecin       

NIP 8510308770  Regon 320086703

 Usługi BHP Szczecin

tel. +48 609 681 106

tel. +48 609 681 674 

Polityka cookies

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych