Polityka Cookies

Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 DEFINICJE

Serwis - serwis internetowy działający pod adresem www.bhplexis.pl

Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

Administrator - firma BHP Lexis, prowadząca działalność pod adresem: ul. Uczniowska 4D/30 70-786 Szczecin,  o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 8510308770, o nadanym numerze REGON: 320086703, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

§ 2 RODZAJE COOKIES
Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu

Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych


Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.


Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 BEZPIECZEŃSTWO

Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 

Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE

Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

 § 5  SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika: Google Analytics
§ 6 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies. Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.  Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 WYMAGANIA SERWISU

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 ZMIANY W POLITYCE COOKIE

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, że Twoje dane - zbierane i wykorzystywane przez nas, są chronione zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) oraz polską ustawą o ochronie danych osobowych z 10.05.2018 r.

 Poniżej informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma BHP Lexis przy ul. Uczniowskiej 4D/30 70-893 Szczecin.

Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Krasuski, z którą można kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych wysyłając na adres biuro@bhplexis.pl

Zbieranie danych osobowych. Gromadzimy Twoje dane osobowe podczas korzystania ze świadczonych przez nas usług, wykonywania zawartych z nami umów lub na naszej stronie internetowej oraz nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu z nami.

Podstawa prawna. Dane osobowe przetwarzane są u nas:

a) w celu świadczenia naszych usług w związku z zawartą umową - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b) w celu wykonania umowy z naszymi kontrahentami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

c) w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z realizacji prawa podatkowego, rachunkowego oraz prawa pracy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

d) w celu kontaktowania się z naszymi interesariuszami w sprawach naszej działalności - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Zdarza się, że do przetwarzania danych osobowych niezbędna jest Twoja zgoda, o którą każdorazowo i indywidualnie prosimy wskazując na konkretny cel przetwarzania danych (np. marketing naszych usług) oraz na podstawę prawną tj. prawnie uzasadniony interes realizowany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy biuro@bhplexis.pl.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji zawartych z nami umów, świadczenia usług dla Ciebie, kontaktowania się z Tobą w sprawach naszych Spółek oraz nałożonych na nas obowiązków prawnych, jednak nie dłużej niż to wynika z przepisów o obowiązku ich archiwizacji, wypełniania obowiązków związanych z prawem podatkowym, ewentualnie w związku z obsługą roszczeń stron zawartej z nami umowy.  Dane osobowe przetwarzane przez nas na podstawie udzielonej zgody, będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia.

W związku z przetwarzaniem  danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:  

a)prawo żądania od nas dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, uzyskania ich kopii, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania;

b)prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, o czym Cię zawsze informujemy;

d) jeśli podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest udzielona zgoda, wówczas przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Wszystkie te powyżej wymienione prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie maila na adres biuro@bhplexis.pl

W przypadku zmian w przepisach prawnych lub naszych polityk ochrony danych  osobowych, powyższe zasady Ochrony Danych Osobowych będą modyfikowane. Z tych względów zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub ich uzupełnienia w zależności od potrzeb. Zmiany opublikujemy tutaj.