Konieczność badania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych          

i Administracji z dnia  7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych

i terenów. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o […] urządzeniach przeciwpożarowych – należy przez to rozumieć urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności […] instalacje oświetlenia ewakuacyjnego.

 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne stosuje się w różnego rodzaju pomieszczeniach ( w salach widowiskowych, konferencyjnych czy o powierzchni netto ponad 2000 m2 w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i magazynowych itp.) i na drogach ewakuacyjnych. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego.

 

Co ile należy wykonywać pomiary oświetlenia awaryjnego? Zgodnie z par. 3 ust 3 wspomnianego rozporządzenia przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

 

Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego wykonujemy luxomierzem posiadającym aktualne świadectwo wzorcowania. Wykonywanie pomiarów rozpoczynamy od włączenia lamp na okres min. 20 minut. Układamy głowicę poziomo na powierzchni pomiarowej  i zwracamy szczególną uwagę na możliwość zasłonięcia źródła światła lub głowicy pomiarowej. Zgodnie z normą PN-EN 1838 droga ewakuacyjna powinna być na całej jej długości oświetlona światłem o natężeniu min. 1 lx.

Po wykonaniu pomiarów dostarczamy  protokół wraz z schematami pomiarowymi.

Cena pomiarów ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości pkt. pomiarowych. 

Zapraszamy do kontaktu.

Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego

 Usługi BHP Szczecin

BHP Lexis

Centrum Doradztwa i Usług BHP

 Usługi BHP Szczecin

e-mail: biuro@bhplexis.pl

BHP Lexis Centrum Doradztwa i Usług BHP Krzysztof Krasuski

ul. Uczniowska 4D/30

70-893 Szczecin       

NIP 8510308770  Regon 320086703

 Usługi BHP Szczecin

tel. +48 609 681 106

tel. +48 609 681 674 

Polityka cookies

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych