Regulamin ochrony danych osobowych

Ochrona danych osobowych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, że Twoje dane - zbierane i wykorzystywane przez nas, są chronione zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) oraz Polską ustawą o ochronie danych osobowych z 10.05.2018 r. Poniżej informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma BHP Lexis przy ul. Uczniowskiej 4D/30 70-893 Szczecin.
Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Krasuski, z którą można kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych wysyłając na adres biuro@bhplexis.pl Zbieranie danych osobowych.
Gromadzimy Twoje dane osobowe podczas korzystania ze świadczonych przez nas usług, wykonywania zawartych z nami umów lub na naszej stronie internetowej oraz nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu z nami.Podstawa prawna. Dane osobowe przetwarzane są u nas:
a) w celu świadczenia naszych usług w związku z zawartą umową - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) w celu wykonania umowy z naszymi kontrahentami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
c) w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności
wynikających z realizacji prawa podatkowego, rachunkowego oraz prawa
pracy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
d) w celu kontaktowania się z naszymi interesariuszami w sprawach naszej działalności - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
Zdarza się, że do przetwarzania danych osobowych niezbędna jest Twoja zgoda, o którą każdorazowo i indywidualnie prosimy wskazując na konkretny cel przetwarzania danych (np. marketing naszych usług) oraz na podstawę prawną tj. prawnie uzasadniony interes realizowany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje
prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy biuro@bhplexis.pl.PrzetwarzamyTwoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji zawartych z nami umów, świadczenia usług dla Ciebie, kontaktowania się z Tobą w sprawach naszych Spółek oraz nałożonych na nas obowiązków prawnych, jednak nie dłużej niż to wynika z przepisów o obowiązku ich archiwizacji, wypełniania obowiązków związanych z prawem podatkowym, ewentualnie w związku z obsługą roszczeń stron zawartej z nami umowy.  Dane osobowe przetwarzane przez nas na podstawie udzielonej zgody, będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia. W związku z przetwarzaniem  danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:  
a)prawo żądania od nas dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, uzyskania ich kopii, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania;
b)prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, o czym Cię zawsze informujemy;
d) jeśli podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest udzielona zgoda,
przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Wszystkie te powyżej wymienione prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie maila na adres: biuro@bhplexis.pl W przypadku zmian w przepisach prawnych lub naszych polityk ochrony danych  osobowych, powyższe zasady Ochrony Danych Osobowych będą modyfikowane. Z tych
względów zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub ich uzupełnienia w zależności od potrzeb. Zmiany opublikujemy tutaj.