Pracodawca (właściciel budynku) ma wiele obowiązków wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Jednym z nich jest  

    przeprowadzenie okresowej analizy i oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego firmie.

 

     Analiza i ocena bezpieczeństwa pożarowego zawiera następujące elementy:

a) organizacja ochrony przeciwpożarowej – ocenie podlega umiejętności postępowania pracowników na wypadek pożaru i innego miejscowego zagrożenia,

b) warunki ewakuacji – sprawdza się pionowe i poziome przejścia i wyjścia ewakuacyjne pod względem ich szerokości, długości, oraz dostępności i drożności. A także sposób oznakowania dróg ewakuacyjnych i ogłaszania ewakuacji, w tym: rodzaj alarmu, środki

alarmowania,

c) wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy – sprawdzenia wymagają w szczególności gaśnice, czyli właściwy ich dobór (rodzaj i liczba), prawidłowe rozmieszczenie oraz sposób oznakowania,

d) stan techniczny instalacji elektrycznej, odgromowej i gazowej na podstawie otrzymanych protokołów pomiarowych,

e) magazynowanie i składowanie materiałów, w tym niebezpiecznych pożarowo – sprawdzeniu podlega dostępność instrukcji magazynowania i składowania materiałów, zachowanie odpowiedniej odległości materiałów od źródeł ciepła; wewnętrzne drogi  ewakuacyjne, oznaczenie miejsca składowania i wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy,

g) drogi pożarowe i dojazdy do budynków – ocenie stanu ochrony ppoż. poddawane jest:

- sposób oznakowania dróg pożarowych,

- przejezdność i możliwość manewrowania pojazdami,

- składowanie materiałów palnych przy budynkach lub drogach dojazdowych do nich,

- oznakowanie i dojazdy do zewnętrznej sieci hydrantowej (nadziemnej i podziemnej).

    f) prace niebezpieczne pod względem pożarowym – właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu ma obowiązek poddać ocenie zagrożenie

   pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane, a także sprawdzić zasady działania, które mają na celu niedopuszczenie do

   powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu.

 

  Warto zaznaczyć, że obowiązek przeprowadzenia corocznej oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego nie jest unormowany przepisami,    

  wynika jedynie z ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa pożarowego. Nie mniej jednak dostarcza niezbędnej wiedzy w zakresie spełnienia

  wymagań przeciwpożarowych i pozwala na podjęcie właściwych działań profilaktycznych. Jest to dokument wysoko oceniany przez

  towarzystwa ubezpieczeniowe. Cena analizy ustalana jest indywidualnie po weryfikacji materiałów źródłowych i wielkości zakładu pracy.

Analiza i ocena stanu

bezpieczeństwa przeciwpożarowego

 Usługi BHP Szczecin

BHP Lexis

Centrum Doradztwa i Usług BHP

 Usługi BHP Szczecin

e-mail: biuro@bhplexis.pl

BHP Lexis Centrum Doradztwa i Usług BHP Krzysztof Krasuski

ul. Uczniowska 4D/30

70-893 Szczecin       

NIP 8510308770  Regon 320086703

 Usługi BHP Szczecin

tel. +48 609 681 106

tel. +48 609 681 674 

Polityka cookies

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych