Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych aspektów działalności każdego przedsiębiorstwa niezależnie od tego, w jakiej branży funkcjonuje firma. Aby wewnętrzne procedury obowiązujące w zakładzie pracy pozostawały zgodne z wieloma normami prawnymi, a pracownicy spełniali swoje obowiązki w bezpiecznych i komfortowych warunkach, nadzór bhp jest coraz częściej zlecany w ramach stałej umowy na świadczenie usług bhp.

Dzięki naszej stałej współpracy firma oszczędza stres, czas i pieniądze, a my skupiamy się w pełni na realizacji powierzonych zadań służby bhp.

Do naszych zadań należy:

- przeprowadzanie cyklicznych kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz informowanie

o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

-organizacje wszystkich rodzajów szkoleń BHP (wstępnych, okresowych, okresowych w formie samokształcenia kierowanego czy on-line),

- współudział w opracowaniu i sporządzeniu oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy;

- pomoc w doborze najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wyposażenie stanowisk pracy, pracowników;

- opracowanie okresowej analizy stanu BHP, zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych;

- organizacje badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych występujących w środowisku pracy;

- współudział w opracowywaniu szczegółowych instrukcji stanowiskowych, instrukcji ogólnych dotyczących BHP oraz instrukcji BHP przy obsłudze poszczególnych maszyn i urządzeń na stanowiskach pracy;

- uczestnictwo w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie BHP;

- udział w komisjach powypadkowych wyjaśniających okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy, wypadków w drodze do i z pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe;

- sporządzanie dokumentacji powypadkowej;

- prowadzenie rejestrów dotyczące wypadków i stwierdzonych chorób zawodowych, badaniami i pomiarami czynników szkodliwych w środowisku pracy;

- reprezentowanie firmy przed organami kontroli PIP, PIS  i Państwowej Straży Pożarnej;

- wszelkie inne dyspozycje Zleceniodawcy związane z BHP, które należą do zadań służby bhp a tym samym pracodawcy w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. W sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (dz. U.1997.109.704 ze zm.).

Cena ustalana jest w zależności od różnych kryteriów np.: ilości zatrudnionych osób, profilu działalności firmy, skali ryzyka możliwości wystąpienia zdarzeń wypadkowych, chorób zawodowych, oraz zakresu trudności poszczególnych zadań.

Przed nawiązaniem współpracy proponujemy zlecić wykonanie audytu, który sprecyzuje aktualny stan warunków bhp w Twojej firmie, a także pozwoli nam oszacować cenę usług.

Jeśli zdecydujesz się podpisać z nami umowę – audyt przeprowadzimy bezpłatnie.

Zapraszamy do kontaktu e-mail: biuro@bhplexis.pl lub zadzwoń pod numer telefonu 609 681106

Kompleksowa obsługa BHP

 Usługi BHP Szczecin

BHP Lexis

Centrum Doradztwa i Usług BHP

 Usługi BHP Szczecin

e-mail: biuro@bhplexis.pl

BHP Lexis Centrum Doradztwa i Usług BHP Krzysztof Krasuski

ul. Uczniowska 4D/30

70-893 Szczecin       

NIP 8510308770  Regon 320086703

 Usługi BHP Szczecin

tel. +48 609 681 106

tel. +48 609 681 674 

Polityka cookies

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych