Szkolenia bhp

Szkolenie wstępne w zakresie bhp - Instruktaż ogólny pozwala zapoznać pracownika z przepisami bhp określonymi przez Kodeks pracy oraz Regulamin pracy obowiązujący u danego pracodawcy.
Uwaga! 

W okresie stanu epidemii, w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązują przepisy określone w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W myśl przepisów ww. ustawy, od dnia 18 kwietnia 2020 r., w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego.

Szkolenie okresowe bhp dla stanowisk robotniczych, w tym dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne. Szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych to przede wszystkim aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracownicy na stanowiskach robotniczych mają obowiązek odbyć szkolenie okresowe w dziedzinie bhp w okresie do 12 miesięcy od daty zatrudnienia. Kolejne szkolenia okresowe na stanowiskach robotniczych przeprowadzane są nie rzadziej niż raz na 3 lata. Przy pracach szczególnie niebezpiecznych i uciążliwych dla zdrowia, szkolenia okresowe na stanowiskach robotniczych powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na rok.
Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.
Szkolenie jest przeznaczone dla:
- pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
- innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych. Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności organizatorów produkcji, projektantów, technologów, konstruktorów, inżynierów.
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których wykonywana jest praca szczególnie niebezpieczna np.podczas prac budowlanych, remontowych i montażowych prowadzonych bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części, w wykopach ziemnych,prac w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych, pracach na wysokości itp.
Szkolenie okresowe BHP on-line dla pracodawcy  i osób kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych oraz administracyjno-biurowych.
Do realizacji szkoleń bhp online wykorzystujemy  platformę ClickMeeting Online
Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do platformy internetowej (na wskazany adres mailowy), na której znajdować się będzie transmisja online. Uczestnictwo w streamingu nie wymaga żadnych, specjalnych oprogramowań: wystarczy, że komputer jest podłączony do Internetu (należy korzystać z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari). Uczestnicy oglądają i słuchają na żywo tego, co dzieje się w sali szkoleniowej oraz śledzą treści wyświetlane na komputerze prowadzącego. Link do szkolenia online generowany jest przed szkoleniem i ważny jest przez cały czas trwania szkolenia (uczestnik może połączyć się w dowolnym momencie).

Nadzór i usługi BHP

Prowadzenie biznesu wymaga  ogromnej pracy i odpowiedzialności. W natłoku obowiązków każdy przepis nakładany przez Kodeks Pracy wydaje się być niepotrzebny, zbyt rygorystyczny, zajmujący. Doskonale to rozumiemy, dlatego jesteśmy dla Państwa wsparciem w spełnianiu wymagań dotyczących przepisów BHP.
Nadzór BHP obejmuje:

- prowadzenie szkoleń w zakresie bhp (szkolenia wstępne i okresowe);
- doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP;
- pełną obsługę postępowań powypadkowych pracowników, zleceniobiorców i uczniów;
- ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy;
- okresowe przeglądy stanu BHP ( warunków pracy oraz przestrzegania przepisów);
- oceny ergonomii stanowisk pracy;
- audyty z zakresu BHP;
- odpowiemy na wystąpienia, nakazy i decyzje Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zapewniamy kompleksową obsługę tych wystąpień;
-sporządzanie wymaganych rejestrów (wypadków, czynników szkodliwych, chorób zawodowych);
-zapewnimy bieżącą informację w zakresie nowo wprowadzonych przepisów i norm.

Skuteczne prowadzenie biznesu to zwiększanie efektywności pracy i zapewnianie swoim pracownikom komfortowych warunków do działania. Nie da się tego zrobić bez sprawnego nadzoru BHP, a w tym się specjalizujemy.

Pomiar natężenia oświetlenia światłem elektrycznym

Pomiary i badanie parametrów oświetlenia wykonuje się na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami).

Parametry, jakie powinno spełniać oświetlenie w poszczególnych miejscach zakładu pracy, szkoły, miejsca przebywania osób i użyteczności publicznej określają następujące przepisy:
a) pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego w miejscu pracy wewnątrz pomieszczeń PN-EN 12464-1:2012,
b) pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego wewnątrz pomieszczeń PN-EN 1838:2013-11. Protokół z pomiarów parametrów oświetlenia na stanowiskach pracy jest jedynym potwierdzeniem zgodności oświetlenia z Polskimi Normami. Państwowa Inspekcja Pracy często wymaga okazania takiego dokumentu podczas przeprowadzanych kontroli.

Instrukcja stanowiskowa bhp

Instrukcje stanowiskowe, ocena ryzyka zawodowego i inne procedury bhp.

Zgodnie z § 41 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
a)stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
b)obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
c)postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.
Ocena ryzyka zawodowego polega na systematycznym badaniu wszystkich aspektów pracy, które jest przeprowadzane w celu stwierdzenia, jakie zagrożenia w środowisku pracy mogą być powodem urazu lub pogorszenia się stanu zdrowia pracownika i czy zagrożenia te można wyeliminować, a jeżeli nie – jakie działania należy podjąć w celu ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.
Prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego powinna zapobiegać szkodliwym skutkom zagrożeń występujących w środowisku pracy.

Usługi PPOŻ

Wykonujemy audyty z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które przeprowadzone odpowiednio wcześniej pozwalają wykryć wszelkie nieprawidłowości występujące w obiekcie. Opracowujemy oraz aktualizujemy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego.
Organizujemy próbne ewakuacje osób z budynków wraz ze sporządzeniem protokołu z przeprowadzonych ćwiczeń.
Prowadzimy szkolenia ppoż dla osób wyznaczonych do wykonywania działań  w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji.

Schemat ewakuacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Ceny szkoleń bhp i innych usług bhp oraz ochrony przeciwpożarowej ustalamy indywidualnie w zależności od wielkości firmy i ilości pracowników. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mail w celu zapoznania się z ofertą cenową.