Szkolenia bhp

Szkolenie wstępne w zakresie bhp - Instruktaż ogólny pozwala zapoznać pracownika z przepisami bhp określonymi przez Kodeks pracy oraz Regulamin pracy obowiązujący u danego pracodawcy.
Uwaga! 

W okresie stanu epidemii, w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązują przepisy określone w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W myśl przepisów ww. ustawy, od dnia 18 kwietnia 2020 r., w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego.

Szkolenie okresowe bhp dla stanowisk robotniczych, w tym dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne.
Szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych to przede wszystkim aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracownicy na stanowiskach robotniczych mają obowiązek odbyć szkolenie okresowe w dziedzinie bhp w okresie do 12 miesięcy od daty zatrudnienia. Kolejne szkolenia okresowe na stanowiskach robotniczych przeprowadzane są nie rzadziej niż raz na 3 lata. Przy pracach szczególnie niebezpiecznych i uciążliwych dla zdrowia, szkolenia okresowe na stanowiskach robotniczych powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na rok.
Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.
Szkolenie jest przeznaczone dla:
- pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
- innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych. Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności organizatorów produkcji, projektantów, technologów, konstruktorów, inżynierów.
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których wykonywana jest praca szczególnie niebezpieczna np.podczas prac budowlanych, remontowych i montażowych prowadzonych bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części, w wykopach ziemnych,prac w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych, pracach na wysokości itp.
Szkolenie okresowe BHP on-line dla pracodawcy  i osób kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych oraz administracyjno-biurowych.
Do realizacji szkoleń bhp online wykorzystujemy  platformę ClickMeeting Online
Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do platformy internetowej (na wskazany adres mailowy), na której znajdować się będzie transmisja online. Uczestnictwo w streamingu nie wymaga żadnych, specjalnych oprogramowań: wystarczy, że komputer jest podłączony do Internetu (należy korzystać z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari). Uczestnicy oglądają i słuchają na żywo tego, co dzieje się w sali szkoleniowej oraz śledzą treści wyświetlane na komputerze prowadzącego. Link do szkolenia online generowany jest przed szkoleniem i ważny jest przez cały czas trwania szkolenia (uczestnik może połączyć się w dowolnym momencie).

Outsourcing BHP

Obowiązek zagwarantowania pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy spoczywa na każdym pracodawcy, bez względu na to, czy zatrudnia ludzi na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę), czy na innych zasadach. Większe zakłady dysponują dużym budżetem przeznaczonym na zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a nawet mogą zatrudniać specjalistę ds. BHP u siebie. Małe zakłady jednak chciałby się skupić na swoich głównych zadaniach i nie mogą sobie pozwolić na stworzenie etatu. Rozwiązaniem może okazać się zewnętrzny nadzór BHP. Zakres zadań i obowiązków firmy zajmującej się BHP jest regulowany przez umowę podpisywaną przez strony.  Do tych zadań należą najczęściej:
- prowadzenie szkoleń bhp,
- prowadzenie audytów wewnętrznych,
- opracowanie instrukcji stanowiskowych bhp,
- zlecenie badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy,
- reprezentowanie firmy podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz pomoc przy realizacji wystąpień pokontrolnych,
- przeprowadzenie dochodzenia powypadkowego,
- oszacowanie i opracowanie oceny ryzyka zawodowego,
- doradztwo w zakresie przepisów, zasad, procedur i wytycznych bhp.

Pomiar natężenia oświetlenia światłem elektrycznym

Pomiary i badanie parametrów oświetlenia wykonuje się na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami).

Parametry, jakie powinno spełniać oświetlenie w poszczególnych miejscach zakładu pracy, szkoły, miejsca przebywania osób i użyteczności publicznej określają następujące przepisy:
a) pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego w miejscu pracy wewnątrz pomieszczeń PN-EN 12464-1:2012,
b) pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego wewnątrz pomieszczeń PN-EN 1838:2013-11. Protokół z pomiarów parametrów oświetlenia na stanowiskach pracy jest jedynym potwierdzeniem zgodności oświetlenia z Polskimi Normami. Państwowa Inspekcja Pracy często wymaga okazania takiego dokumentu podczas przeprowadzanych kontroli.

Instrukcje bhp

Zgodnie z art. 237(4) Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bhp dotyczącymi wykonywanych przez nich prac. Musi on też wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na stanowiskach pracy.
Instrukcja bhp jest szerokim pojęciem. Obejmuje swoim zakresem m.in. instrukcje: stanowiskowe, dotyczącą bezpiecznego obchodzenia się z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, a także:
- instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, która określa m.in. warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem - par. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
- instrukcję udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, która powinna zawierać wykaz pracowników przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy i być wywieszona, w punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach - par. 44 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
- instrukcję stosowania środków ochrony indywidualnej, która powinna określać na jakich stanowiskach i jakie ochrony indywidualne powinny być stosowane oraz jak je używać i konserwować - par. 39c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz par. 4 załącznika nr 2 do tego aktu;
- instrukcję bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - par. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
instrukcję stosowania w zakładzie pracy znaków i sygnałów bezpieczeństwa, obejmującą w szczególności znaczenie znaków i sygnałów oraz zasady zachowania się pracowników, których mogą one dotyczyć - par. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
- instrukcje obsługi maszyn , o której stanowi par. 58 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.
Skontaktuj się z nami i przekaż zlecenie opracowania instrukcji bhp – w ciągu 7 dni będzie gotowa do odebrania.

Ocena ryzyka zawodowego
W przepisach prawa (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) ryzyko zawodowe zostało zdefiniowane jako prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.  Natomiast zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Pracy ryzyko zawodowe to kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia zagrażającego oraz ciężkości urazu lub pogorszenia stanu zdrowia pracowników, powodowanego tym zdarzeniem. Wszystkie  definicje ryzyka zawodowego, bez względu na sposób ich sformułowania, ujmują równocześnie dwa elementy: prawdopodobieństwo wystąpienia urazu, choroby lub  pogorszenia stanu psychofizycznego wskutek  występującego w środowisku pracy zagrożenia (również w przypadku, gdy w  definicji występuje określenie „straty”, odnosi się to do zdrowia pracownika)  oraz ich następstwa. Ryzyko to ponosi pracownik w związku z wykonywaną przez  niego pracą.
Zgodnie z kodeksem pracy:  Pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczące:  
….. oceny  ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku.
Rozdział  XI: Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy, Art. 23711a., § 1,  pkt.2.

Ocena ryzyka zawodowego powinna być udokumentowana. Celowe jest powiązanie dokumentacji odnoszącej się do oceny ryzyka z innymi dokumentami, do sporządzania których przedsiębiorstwo jest zobowiązane wymaganiami przepisów. Dokumentacja obejmuje czynniki fizyczne, biologiczne, psychofizyczne oraz chemiczne, które mają wpływ na bezpieczeństwo pracowników podczas wykonywania codziennych czynności. Podejmując współpracę z naszą firmą wykonujemy dla Państwa profesjonalną oraz rzetelną Ocenę Ryzyka Zawodowego każdego stanowiska pracy w zakładzie. Wraz z wykonywaną usługą proponujemy rozwiązania, które pomogą w poprawie warunków BHP w zakładzie pracy. 

Postępowanie powypadkowe

Każdy wypadek przy pracy nakłada na pracodawcę wiele obowiązków. Pracodawca w przypadku zaistnienia takiego zdarzenia powinien:
- podjąć działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie,
- zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,
- zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom,
- niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora  o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy,
- systematycznie analizować przyczyny wypadków przy pracy i na podstawie wyników tych analiz stosować właściwe środki zapobiegawcze.
Obowiązkiem pracodawcy jest również zapewnienie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. W tym celu należy powołać zespół powypadkowy złożony ze specjalistów, a także do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia w sposób umożliwiający ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku. Pracodawca zobowiązany jest powołać zespół powypadkowy, który sporządzi niezbędną dokumentację powypadkową w terminie, nie później niż 14 dni od dnia wypadku.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy – (art. 57b ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza. Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca:

a)innego zatrudnienia lub innej działalności,
b)stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,
c) zwykłego wykonywania funkcji lub zadań
d) zawodowych albo społecznych,
e) zwykłego spożywania posiłków,
f) odbywania nauki lub studiów,

Jeśli Państwa pracownik uległa wypadkowi w pracy lub w drodze do pracy lub z pracy, proszę nie zwlekać i niezwłocznie skontaktować się z nami.
Zlecając naszej firmie wykonanie niezbędnej dokumentacji powypadkowej mają państwo pewność, dokonania fachowej oraz rzetelnej dokumentacji powypadkowej. Zajmiemy się wszystkimi formalnościami.

Usługi PPOŻ

Wykonujemy audyty z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które przeprowadzone odpowiednio wcześniej pozwalają wykryć wszelkie nieprawidłowości występujące w obiekcie. Opracowujemy oraz aktualizujemy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego. Dotyczy wszystkich budynków użyteczności  publicznej (budynki biurowe, lokale handlowo-usługowe, szpitale, szkoły, przedszkola itp.), magazynowych, produkcyjnych (np. fabryki) oraz tzw. budynków zamieszkania zbiorowego czyli hoteli, pensjonatów itp. Kryterium wymogu posiadania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest wielkość budynku, który określany jest na 1000m3 kubatury (przeciętnie ok. 300 m2 powierzchni wewnętrznej). Organizujemy próbne ewakuacje osób z budynków wraz ze sporządzeniem protokołu z przeprowadzonych ćwiczeń.

Prowadzimy szkolenia ppoż dla osób wyznaczonych do wykonywania działań  w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji.

Schemat ewakuacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Ceny szkoleń bhp i innych usług bhp oraz ochrony przeciwpożarowej ustalamy indywidualnie w zależności od wielkości firmy i ilości pracowników. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mail w celu zapoznania się z ofertą cenową.